„ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – za­wie­ra cha­rak­te­ry­sty­kę prze­my­słu ICT w na­szym re­gio­nie. Wska­zu­je na czyn­ni­ki przy­cią­ga­ją­ce in­we­sto­rów z tego sek­to­ra do Kra­ko­wa. Zna­la­zły się w nim rów­nież pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o po­ten­cja­le ma­ło­pol­skie­go rynku pracy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się rów­nież na czym po­le­ga in­no­wa­cyj­ność sek­to­ra ICT.