„Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę rynku pracy w Kra­ko­wie i Ma­ło­pol­sce. Po­ka­zu­je, jak wy­glą­da i na czym po­le­ga współ­pra­ca mię­dzy uczel­nia­mi aka­de­mic­ki­mi a pra­co­daw­ca­mi. Za­wie­ra in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wy­na­gro­dzeń oraz be­ne­fi­tów po­za­pła­co­wych. Pre­zen­tu­je rów­nież ro­dza­je kon­trak­tów za­wie­ra­nych mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi.