W ra­por­cie „Life scien­ce and che­mi­cal in­du­stry in Ma­ło­pol­ska” prze­czy­ta­my o naj­waż­niej­szych przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z tym sek­to­rem w re­gio­nie. Do­wie­my się co cha­rak­te­ry­zu­je przed­się­bior­stwa i gdzie znaj­du­ją się klu­czo­we firmy i in­sty­tu­cje zaj­mu­ją­ce się dzie­dzi­na­mi wie­dzy kon­cen­tru­ją­cy­mi się na ży­wych or­ga­ni­zmach. Do grupy life scien­ce mo­że­my za­li­czyć bio­lo­gię, bio­tech­no­lo­gię, ge­no­mi­kę, pro­te­omi­kę, far­ma­cję, bio­me­dy­cy­nę czy bio­in­for­ma­ty­kę. W ra­por­cie znaj­dzie­my rów­nież in­for­ma­cje na temat prze­my­słu che­micz­ne­go w na­szym re­gio­nie. Prze­czy­ta­my co cha­rak­te­ry­zu­je ten sek­tor i do­wie­my się jak wy­glą­da struk­tu­ra za­trud­nie­nia.