„Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in  Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę eko­no­micz­no-spo­łecz­ną Kra­ko­wa i Ma­ło­pol­ski. Znaj­dzie­my w nim rów­nież in­for­ma­cje do­ty­czą­ce czyn­ni­ków, które skła­nia­ją do in­we­sto­wa­nia za­rów­no w re­gio­nie, jak i jego sto­li­cy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się także czym cha­rak­te­ry­zu­je się kra­kow­ski sek­tor usług dla biz­ne­su i jak wy­glą­da pro­fil pra­cow­ni­ka no­wo­cze­sne­go cen­trum biz­ne­su.