„Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – pre­zen­tu­je ko­mer­cyj­ny rynek nie­ru­cho­mo­ści w wy­bra­nych mia­stach na­sze­go re­gio­nu. Przed­sta­wia, jak wy­glą­da rynek in­we­sty­cji miesz­ka­nio­wych w po­szcze­gól­nych dziel­ni­cach Kra­ko­wa, w Tar­no­wie i Nowym Sączu oraz opi­su­je dane do­ty­czą­ce rynku wtór­ne­go. Znaj­du­ją się w nim rów­nież in­for­ma­cje o ce­nach domów jed­no­ro­dzin­nych i ce­nach dzia­łek bu­dow­la­nych na ob­sza­rach pod­miej­skich.