„Star­tup and cre­ati­ve in­du­stry in Ma­ło­pol­ska” –  w tym ra­por­cie znaj­dzie­my in­for­ma­cje na temat star­tu­pów i sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go prze­my­słu kre­atyw­ne­go. Prze­czy­ta­my m.​in. co cha­rak­te­ry­zu­je te sek­to­ry, jak kształ­tu­ją się wy­na­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków, a także gdzie znaj­du­ją się głów­ne cen­tra tych branż.