W ra­mach pro­jek­tu "Kra­kow Me­tro­po­li­tan Area for Bu­si­ness 2" po­wsta­ła de­dy­ko­wa­na na rynek ame­ry­kań­ski pu­bli­ka­cja pre­zen­tu­ją­ca po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny na­sze­go re­gio­nu i ma­ło­pol­skich firm z bran­ży no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego opra­co­wa­nia bran­żo­we­go (do­stęp­ne­go tylko w an­giel­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej).