10 lipca 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/417/19 w sprawie Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego. Dotyczy ona zbiornika wodnego nr 1 w Przylasku Rusieckim i dopuszcza możliwość kąpieli na wyznaczonym jego fragmencie przez cały miesiąc sierpień bieżącego roku.

W związku z powyższym informujemy, że aktualnym operatorem terenu obejmującego zbiornik wodny nr 1 w Przylasku Rusieckim jest Wake Camp Kraków sp. z o.o., ul. Czackiego 14/2, 30-501 Kraków, która na mocy zawartej z Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. umowy odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na tym obszarze. Podmiot ten świadczy ponadto inne usługi związane z funkcjonowaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, a także prowadzi na tym terenie Centrum Sportów Wodnych.

Pracownicy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. okresowo kontrolują, w jaki sposób ww. spółka wywiązuje się z obowiązków umownych. Dotychczas nie stwierdzono ich uporczywego naruszania. W żaden sposób nie znajdują więc potwierdzenia pojawiające się w wypowiedziach niektórych Radnych Miasta Krakowa, a także tekstach prasowych informacje o zaśmieceniu tego terenu. Publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiające przepełniony kosz na śmieci zostały prawdopodobnie wykonane przy innym zbiorniku wodnym.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Obszar zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim wraz z najbliższym otoczeniem stanowi działkę nr 175/6 w obrębie 34 jedn. ewid. Nowa Huta o powierzchni ok. 28 ha. Nieruchomość ta jest własnością Gminy Miejskiej Kraków w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dzierżawi tę działkę na podstawie umowy z dnia 3 stycznia 2018 roku na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1. Umowa została zawarta na okres realizacji projektu i jego trwałości (tj. do 31 grudnia 2026 roku).

Za zgodą właściciela nieruchomość jest udostępniana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu celem prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostów wędkarskich, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich (do 31 grudnia 2026 roku).

2. W 2018 roku nieruchomość została udostępniona wyłonionemu w drodze konkursu operatorowi (Wake Camp Kraków sp. z o.o., ul. Czackiego 14/2, 30-501 Kraków) celem prowadzenia kąpieliska. Z uwagi na stan zaawansowania prac przygotowawczych w ramach planowanej inwestycji pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim (umowa o jego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich zawarta została 23 marca 2018 roku) nieruchomość udostępniono operatorowi na jeden sezon kąpielowy.

Mając na względzie unieważnione w dniu 12 grudnia 2018 roku (kolejne – trzecie) postępowanie przetargowe na Generalnego Wykonawcę ww. inwestycji, brak możliwości realizacji obowiązków określonych ustawą Prawo wodne dotyczących przygotowania kąpieliska (tj. sporządzenia i przekazania do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon dokumentacji zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne) oraz wniosek dotychczasowego operatora, w dnu 15 marca 2019 roku zawarto z nim umowę na sezon kąpielowy 2019 roku. Przedmiotem umowy jest prowadzenie działalności rekreacyjnej i turystycznej oraz organizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na podstawie art. 39 ustawy Prawo wodne (tj. na okres nie dłuższy niż 30 dni w sezonie kąpielowym). Zgodnie z postanowieniami umowy, przygotowanie dokumentacji w tym zakresie oraz podjęcie działań leży po stronie podmiotu, któremu udostępniono teren.

3. Obecnie Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., po czterech unieważnionych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzi postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem celem wyłonienia Generalnego Wykonawcy inwestycji pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1. Z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z inżynierem kontraktu (ze względu na nienależyte wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z umowy) oraz konieczność wyłonienia nowego wykonawcy tej usługi, niezbędne było dokonanie zmiany terminu zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia. Obecnie – zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – jest to 22 marca 2021 roku (pierwotnie 30 czerwca 2020 roku).