4 lipca 2019 roku nastąpiło oficjalne przekazanie umowy gwarantującej przyznanie unijnej dotacji w wysokości 59 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. Umowę podpisali Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko.
W uroczystości wziął udział także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.

W październiku ubiegłego roku władze Województwa Małopolskiego i zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisali umowę warunkową, przyznającą dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”. Warunkiem wejścia w życie jej postanowień było pomyślne przeprowadzenie procedury notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej pod kątem występowania pomocy publicznej. W ostatnich miesiącach trwały formalne uzgodnienia, w które zaangażowani byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Europejskiej, a także Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., które ostatecznie umożliwiły podpisanie umowy o dofinansowanie.

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) to jeden z ważniejszych komponentów projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 40. hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Jego dużą zaletą jest dostępność komunikacyjna – położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także sąsiedztwo infrastruktury kolejowej.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność przemysłową na obszarze Krakowa. Projekt pozwoli „odzyskać” dla miasta prawie 40 hektarów niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych, które będą służyły rozwojowi firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to przestrzeń dostępna dla podmiotów z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zakłada się zlokalizowanie na tym obszarze około 50 nowych inwestycji, co wpłynie także na powstanie nowych miejsc pracy. Dzięki takiemu podejściu działalność nowej Strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – Igołomska Północ ma powierzchnię ponad 17 hektarów. Igołomska Południe to niemal 16 hektarów, zaś Igołomska Zachód to 6,5 hektara. Dofinansowanie obejmuje zakup części nieruchomości, przeprowadzenie specjalistycznych prac – w tym robót rozbiórkowych i ziemnych, przebudowy kolidujących linii energetycznych, budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zagospodarowanie towarzyszących inwestycji terenów zielonych. Znaczący udział w wydatkach stanowić będą koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej do granic Strefy.

Całkowity koszt inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” to ponad 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” tworzonego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, którego głównym celem jest ożywienie gospodarcze wschodniej części Krakowa, a w rezultacie Małopolski. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni rozwoju naukowo-badawczo-technicznego o znaczeniu krajowym, a nawet międzynarodowym. Mają temu służyć przedsięwzięcia firm z sektora nowoczesnych technologii oraz inwestycje infrastrukturalne.

W okresie poprzedzającym podpisanie umowy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. prowadziła intensywne prace, których celem było przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji od strony formalnej. Spółka zakończyła pozyskiwanie niezbędnych gruntów oraz prowadziła uzgodnienia w ramach komplementarnych do projektu inwestycji miejskich. W tym czasie udało się również wyłonić w postępowaniu przetargowym Inżynierów Kontraktu dla dwóch z trzech podoobszarów SAG. Ich głównym zadaniem jest m.in.: doradztwo techniczne i merytoryczne w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, nadzór nad pracami projektowymi, nadzór nad realizacją robót budowlanych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie postępowań na wybór Generalnych Wykonawców.

Projekt w liczbach:

 • Koszty całkowite: 85 220 999,63 zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 58 892 560,64 zł
 • Wkład własny Spółki: 26 328 438,99 zł
 • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 39,8 ha
 • Powierzchnia infrastruktury publicznej, w tym terenów zielonych: 13,6 ha
 • Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 km
 • Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 km
 • Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 km
 • Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 km
 • Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 km
 • Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 km