W dniach 8 – 14 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji chcielibyśmy zaprezentować Państwu krótki materiał adresowany do przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Krakowie i jego sąsiedztwie – Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Tereny SAG dla Przedsiębiorców

Cieszymy się, że w ramach wykonanych wizualizacji zaprezentowane zostały też tereny projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Oglądając film będziecie Państwo mogli zobaczyć jak wygląda ponad 30- hektarowy obszar Strefy Aktywności Gospodarczej oraz jak zmieni się on w przyszłości. Swoim zasięgiem obejmuje te­re­ny po­prze­my­sło­we znaj­du­ją­ce się po wschod­niej stro­nie huty stali, wzdłuż ulicy Igo­łom­skiej. In­we­sty­cja ta za­pew­ni 40 w pełni przygotowa­nych par­ce­li inwe­sty­cyj­nych o róż­nym are­ale.

Bę­dzie to prze­strzeń do­stęp­na dla pod­mio­tów z róż­nych branż ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem In­te­li­gent­nych Specjali­za­cji Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go (w tym: che­mia, tech­no­lo­gie IT, bio­tech­no­lo­gia, ener­gia zrów­no­wa­żo­na, pro­duk­cja me­ta­li, elek­tro­ni­ka, prze­my­sły kre­atyw­ne i czasu wol­ne­go). Ko­rzyst­ne wa­run­ki do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści i in­we­sto­wa­nia znaj­dą tam przed­się­bior­cy za­rów­no z kraju, jak i z za­gra­ni­cy.

Jakie tereny inwestycyjne przedstawia film?

00:31 – Kraków Czyżyny – ul. Nowohucka

00:52 – Kraków Airport Balice

01:16 – Kraków – Nowe Miasto (Płaszów – Rybitwy)

01:38 – Lotnisko Pobiednik Wielki (Aeroklub Krakowski)

02:03 – Niepołomicka Strefa Inwestycyjna – Teren inwestycyjny w Podłężu

02:25 – Skawina – Strefa Aktywności Gospodarczej

02:54 – Gmina Zabierzów – Tereny inwestycyjne w Kochanowie

03:19 – Gmina Liszki – Tereny inwestycyjne w Kaszowie

03:32 – Kraków – Nowa Huta Przyszłości – Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska Południe

03:55 – Kraków – Nowa Huta Przyszłości – Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska Północ

Wszystkich zainteresowanych przykładowymi terenami inwestycyjnymi przedstawionymi na wizualizacjach zapraszamy do kontaktu – biuro@knhp.com.pl.

Materiał powstał w ramach projektu pn. „Kraków Metropolitan Area for Business” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 2014-2020.

_________________________________

Zobacz film poniżej.