Na cztery dni francuskie Cannes staje się stolicą nieruchomości i inwestycji. Rozpoczęły się właśnie największe w Europie Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPM 2018. W ra­mach pro­jek­tu „Power up your Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pre­zen­tu­je tam ofer­tę in­we­sty­cyj­ną Małopolski.

O tym, że Małopolska i Kraków, a w szczególności projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości przykuwa uwagę inwestorów świadczy gęsto zapisany terminarz spotkań B2B przedstawicieli spółki.

Targi In­we­sty­cji i Nie­ru­cho­mo­ści MIPIM w Can­nes to naj­więk­sza i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa tego typu im­pre­za w Eu­ro­pie. Pod­czas ubiegłorocznej – 28 edy­cji – na ponad 19 tys. mkw. po­wierzch­ni wy­sta­wien­ni­czej za­pre­zen­towało się 2,6 tys. wy­staw­ców. Ponad 20 tys. uczest­ni­ków z 90 kra­jów, w tym 5,3 tys. in­we­sto­rów i 500 dzien­ni­ka­rzy, wzięło udział w bli­sko stu kon­fe­ren­cjach. Właśnie w Cannes spotykają się przedstawiciele najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieruchomości, biur architektonicznych, pism branżowych, najważniejszych miast i regionów z całego świata.

Dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne na targach MIPIM są współ­fi­nan­so­wa­ne przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach pro­jek­tu „Power up your Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” (Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020, pod­dzia­ła­nie 3.3.1 „Pro­mo­cja go­spo­dar­cza Ma­ło­pol­ski”)