To będzie największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej części Krakowa. Jeden z unikatowych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie wchodzi w fazę realizacji. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął właśnie uchwałę o dofinansowaniu kluczowego zadania projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” w wysokości niemalże 59 mln zł. W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej – 40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Swoje nowe przedsięwzięcia ulokuje tam kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Jeszcze kilkanaście lat temu tereny te były wykorzystywane do działalności przemysłowej. Fragment projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowany jest np. na terenie dawnego zakładu przeróbki żużla kawałkowego krakowskiej huty stali oraz w obrębie dawnej strefy ochronnej Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina. Następnie, przez wiele lat, był nieużytkowany i ulegał degradacji. Obecnie boryka się z problemami takimi jak: zanieczyszczenie gruntu, chaos urbanistyczny w zakresie infrastruktury technicznej, czy niekontrolowana sukcesja biologiczna. Pomimo tych negatywnych zjawisk, dzięki realizacji projektu zmierzającego do utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, możliwe jest wykreowanie na tym terenie atrakcyjnej przestrzeni dla nowych inwestycji.

Zanim tereny te zostaną udostępnione przedsiębiorcom niezbędne będą specjalistyczne prace – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Całkowity koszt inwestycji pod nazwą Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości to 85 mln zł, z czego niemal 59 milionów będzie pochodziło z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Niekwestionowaną zaletą tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości jest jej dogodne usytuowanie pod względem dostępności komunikacyjnej: położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, ok. 13 km od wjazdu na autostradę A4; bezpośrednie sąsiedztwo czynnej linii kolejowej; bliskie sąsiedztwo lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim oraz niewielkie oddalenie – ok. 30 min. samochodem – od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Osią Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości jest (przebudowywana obecnie) ulica Igołomska. Jej teren, będący częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, podzielony został na 3 podobszary. Największy z nich – „Igołomska Północ” ma powierzchnię ponad 17 hektarów. „Igołomska Południe” to niemal 16 hektarów, zaś „Igołomska Zachód” to 6,5 hektara. Razem tworzą największy obecnie teren inwestycyjny w Krakowie.

– Nie zamykamy się na nikogo, prowadzimy rozmowy z najmniejszymi i największymi przedsiębiorcami, kompleksowo przygotujemy i udostępnimy te 40 hektarów na inwestycje z zakresu m.in.: chemii, life science, energii zrównoważonej, technologii ICT, produkcji metali i wyrobów metalowych
oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechniki a także przemysłu kreatywnego i czasu wolnego – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Utworzenie „Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” i zrealizowanie wszystkich komponentów projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” czyli Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”, Parku Naukowo Technologicznego „Branice”, Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”, a także Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” stanie się początkiem reaktywacji niewykorzystywanych do tej pory terenów.

– To jest punkt wyjścia do szerszego spojrzenia na cały Kraków i Małopolskę. Projekt ma bowiem wykreować nowy impuls rozwojowy poprzez przekształcenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych w przestrzeń do rozwoju biznesu, ale także nauki, kultury oraz rekreacji. A mówimy tu o naprawdę dużej skali. Warto pamiętać, że działania inwestycje w jego ramach są realizowane na terenie obejmującym niemalże 600 hektarów, a obszar bezpośredniego oddziaływania „Krakowa – Nowej Huty Przyszłości” to blisko 5,5 tys. hektarów – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Kiedy liczyliśmy potencjał tergo terenu jeżeli chodzi o ilość miejsc pracy, to specjaliści określili, że będzie można utworzyć ich tutaj nawet 40 tysięcy, w przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki oraz w usługach, więc wyzwanie jest potężne. – dodaje.

O tym jak ważny dla miasta jest projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” świadczy fakt, że został wpisany do kluczowego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” w obszarze „ Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy”.

Według założeń projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” będzie miejscem synergii połączonych funkcji: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. Będzie to nowoczesny, dobrze skomunikowany fragment Krakowa, zapewniający doskonałe warunki rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Współczesne miasto w mieście – nowoczesne a jednocześnie czerpiące z bogactwa kulturalnego i historycznego.

Projekt urbanistyczny Strefy Aktywności Gospodarczej przygotowała Pracownia Projektowa F11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka.