To będą „Małe Mazury” dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kraków i Małopolskę. W nowohuckim Przylasku Rusieckim powstanie nowoczesne miejsce wypoczynku z kąpieliskiem, piaszczystą plażą, ścieżkami rowerowymi, udogodnieniami dla rodzin z dziećmi i seniorów. Dzisiaj (23 marca) podpisano umowę gwarantującą przyznanie unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

– Małopolska to region, który odwiedza najwięcej turystów – tylko w zeszłym roku przyjechało do nas 16 milionów osób. Zarówno odwiedzający, jak i mieszkańcy, mają jednak coraz większe oczekiwania, jeżeli chodzi o możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób ciekawy. Stąd od kilku lat, także dzięki dużemu wsparciu ze środków unijnych, realizujemy liczne inwestycje, które promują chociażby sport i zdrowy styl życia. To setki kilometrów nowych tras rowerowych, nowoczesne stacje narciarskie czy kąpieliska, w których można komfortowo wypocząć – wylicza marszałek Grzegorz LIpiec z zarządu województwa. – Kolejną z nich będzie Przylasek Rusiecki, który już niebawem całkowicie zmieni swoje oblicze i – jestem przekonany – zachęci kolejne osoby do spędzenia czasu aktywnie – bez telewizora i komputera.

Przylasek Rusiecki to miejsce na mapie Krakowa, gdzie w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia wydobywano żwir na budowę kombinatu metalurgicznego. Dlatego tam, w dawnym zakolu Wisły, powstał kompleks 14 zbiorników wodnych, wśród których największy – potocznie nazywany zbiornikiem numer 1 – był i jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Nowej Huty i okolic. Niestety, dziś daleko mu do miana kąpieliska miejskiego na miarę XXI w. – brakuje tam podstawowego wyposażenia, w tym chociażby przebieralni dla odpoczywających czy toalet. Dzięki dofinansowaniu z RPO teren o powierzchni ponad 26 ha czekają jednak ogromne zmiany. Zmieni się on w tętniące życiem miejsce odpoczynku, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli poznać zupełnie inne oblicze Krakowa i Nowej Huty.

– Krakowianie chętnie wypoczywają wśród zieleni. Wielką popularnością cieszyły się w ubiegłym roku pikniki w krakowskich parkach, a także plaże nad Wisłą. Dlatego zależy nam, by terenów rekreacyjnych przybywało, począwszy od miniaturowych parków kieszonkowych, poprzez nowe i zrewitalizowane parki, jak choćby Park Krakowski, który już niedługo zobaczymy w nowej odsłonie, aż po tak olbrzymie przedsięwzięcia jak zagospodarowanie Zakrzówka i Przylasku Rusieckiego. Nie mam wątpliwości, że będzie to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w naszym mieście – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę nowych ścieżek dla spacerowiczów oraz osób, które preferują wypoczynek na dwóch kółkach. Powstaną też specjalne kąpieliska z piaszczystą plażą, boiskiem do gry w piłkę plażową i polaną, na której będzie można organizować chociażby koncerty plenerowe. Do dyspozycji wypoczywających będzie też promenada, jak również specjalne pomosty, platforma do wodowania niewielkich łodzi oraz wypożyczalnia rowerków wodnych.

– Przylasek Rusiecki to wyjątkowy ekosystem, ingerencja w który wymaga starannego namysłu. Naszym celem nie jest jego przekształcenie, a jedynie wykorzystanie tkwiących w nim atutów – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i dodaje, że zagospodarowanie otoczenia akwenu nr 1 to jednak dopiero pierwszy etap działań. – Efektem całego projektu będzie infrastruktura, dzięki której Przylasek Rusiecki będzie mógł służyć mieszkańcom przez cały rok. Wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału zależeć będzie jednak w dużej mierze od kreatywności i zaangażowania osób, które będą w nim wypoczywać – podkreśla dr Artur Paszko.

Pro­jekt pod nazwą: Kom­plek­so­we za­go­spo­da­ro­wa­nie oto­cze­nia zbior­ni­ka nr 1 sta­no­wi pierw­szy, in­we­sty­cyj­ny etap re­ali­za­cji za­da­nia Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki”. Jego re­ali­za­cja na­stą­pi z wy­ko­rzy­sta­niem do­fi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020: Dzia­ła­nie 6.3. Roz­wój we­wnętrz­nych po­ten­cja­łów re­gio­nu, Pod­dzia­ła­nie 6.3.3. Za­go­spo­da­ro­wa­nie re­kre­acyj­ne i tu­ry­stycz­ne oto­cze­nia zbior­ni­ków wod­nych.

Koszt cał­ko­wi­ty pro­jek­tu to: 9.593.889,58 zł, do­fi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich to: 5.264.939,37 zł, wkład Gminy Miejskiej Kraków to: 4.328.950,21 zł.