Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest wszędzie tam gdzie spotykają się nowoczesne technologie z całego świata. Tym razem przedstawiciele spółki opowiadali o projekcie na Mobile World Congress w Barcelonie. To największe na świecie targi branży technologii mobilnych na której spotykają się prezesi i dyrektorzy największych firm z sektora, producenci sprzętu i dostawcy z całego świata.

W ramach targów przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. promowali projekt „Power up your Business in Małopolska”. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest w ra­mach dzia­łań Cen­trum Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska. Jego li­de­rem jest Ma­ło­pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go S.A., a dru­gim part­ne­rem Kra­kow­ski Park Tech­no­lo­gicz­ny Sp. z o.o.