Już w tym roku rozpoczną się inwestycje na terenie Przylasku Rusieckiego. Na początek zrealizowane zostaną 3 zadania o łącznej wartości blisko 31 milionów złotych. 5 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o ich dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jest wśród nich projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. mający na celu kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1. Oznacza to, że najpóźniej za 3 lata powstanie pierwszy, ważny element Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, a Małe Krakowskie Mazury zyskają wreszcie profesjonalną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

 

Stara Żwirownia – nowe życie

Kompleks 14 zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim powstał w dawnym zakolu Wisły, gdzie w latach 50. i 60. XX wieku gdzie wydobywano żwir na budowę kombinatu metalurgicznego, stąd zwyczajowa nazwa tego obszaru – „Żwirownia”. Przez lata największy ze zbiorników (potocznie nazywany zbiornikiem numer 1) był i jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Nowej Huty i okolic. Niestety, teren w niczym nie przypomina miejskiego kąpieliska – brakuje toalet, przebieralni i zagospodarowania terenu. Od przyszłego roku czas na zmiany – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. rozpocznie tam inwestycje, które zmienią te tereny w tętniące życiem miejsce i przestrzeń przyjazną dla mieszkańców. Stara żwirownia zyska więc nowe życie.

Ochrona bioróżnorodności

Jednym z najważniejszych aspektów w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania terenów w Przylasku Rusieckiego było zachowanie przyrodniczych, widokowych oraz krajobrazowych walorów tego miejsca i w miarę możliwości jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Znalazło to również odzwierciedlenie w planowanych nasadzeniach. Projekt zieleni będzie bazował na rodzimych gatunkach drzew, krzewów i traw. Pojawią się więc jesiony wyniosłe, czeremchy, wierzby Iwa, derenie, czarne bzy, tataraki, czy trzmieliny pospolite. Niewątpliwą atrakcją Przylasku Rusieckiego będzie łąka kwietna, kwitnąca od wiosny do jesieni.

Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” (zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1)

Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi ponad 26 hektarów. Szacunkowa, łączna wartość nakładów inwestycyjnych jest określana na kwotę niemal 10 milionów złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich przekroczy połowę tej kwoty. Prace w Przylasku rozpoczną się w połowie przyszłego roku i potrwają dwa lata.

W ramach tych prac przewidziano uporządkowanie terenu, budowę układu ścieżek, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, a także parkingu. Projekt zakłada też powstanie piaszczystej plaży, z wydzielonymi kąpieliskami, boiskiem do piłki plażowej i polaną festynową. Pojawią się również pomosty oraz platforma do wodowania niewielkich łodzi. Całość będzie dopełniona wypożyczalnią sprzętów wodnych, przebieralniami i sanitariatami. Swoje miejsce do odpoczynku znajdą również rodziny z dziećmi. Do ich dyspozycji zostanie oddana specjalnie wydzielona strefa wodna (z pływającym basenem) a także plac zabaw. Przy zbiorniku stanie również namiot plenerowy, a także pomost „zgromadzeń” – miejsce spotkań i zebrań, które z pewnością przyczynią się do aktywizacji lokalnej społeczności. Spotkaniom sprzyjać będzie również mała architektura – ławki, leżaki, hamaki, parasole plażowe i nawiązujące do tradycji byłej żwirowni głazy narzutowe będące równocześnie wygodnymi siedziskami. Trudno wyobrazić sobie Przylasek Rusiecki bez wędkarzy, dlatego też po zachodniej stronie zbiornika zaprojektowano pomosty, na których znajdować się będą stanowiska do wędkowania i punkty widokowe. Ponadto, nad bezpieczeństwem użytkowników czuwać będą ratownicy, dla których powstaną wieże obserwacyjne.

Co ciekawe, na terenach sąsiadujących z Przylaskiem Rusieckim zidentyfikowano również źródła geotermalne, które w późniejszym czasie będą wykorzystywane w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym z kąpieliskiem geotermalnym.

Nowa Huta – inteligentne miasto

Jednym z ważniejszych założeń programu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” są nowoczesne rozwiązania z zakresu Smart City. Tak będzie również w przypadku Przylasku Rusieckiego. Na terenie objętym projektem przewiduje się zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym – czujniki ruchu pozwolą zoptymalizować poziomy oświetlenia i zużycie energii. Lampy będą równocześnie przekaźnikami wifi, a służące do ich mocowania słupy zaopatrzone zostaną dodatkowo w elementy systemu nagłośnienia. W pobliżu miejsc parkingowych stanie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Projekt zakłada również zamontowanie niewidzialnego, elektronicznego płotu, który uniemożliwi nieuprawnione przemieszczanie elementów wyposażenia. SMART będą również kosze na śmieci. Czujniki będą informować o zapełnieniu pojemnika. Wszystko to będzie spajał system BMS (Building Management System). To automatyka zarządzająca wszystkimi systemami w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Projekt pod nazwą: Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1 stanowi pierwszy, inwestycyjny etap realizacji zadania Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Jego realizacja nastąpi z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Koszt całkowity projektu to: 9.593.889,58 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to: 5.264.939,37 zł.

Równolegle do projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na terenie przylasku Rusieckiego, będą realizowane dwa inne komplementarne projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 6.3.3. RPO WM na lata 2014-2020:

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie- Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno–środowiskowymi. Wartość projektu: 674.240,14 zł, w tym 505.680,01 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Rozbudowa ścieżek pieszo–rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno–informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego. Wartość projektu: 20.662.223,92 zł, w tym 6.000.000,00 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Łączna wartość zaplanowanych do realizacji w przeciągu najbliższych 3 lat inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich w Przylasku Rusieckim wyniesie więc 30.930.353,64 zł. Z kwoty tej 11.770.619,38 zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie te projekty stanowią element, realizowanego w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, zadania pod nazwą Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Objętych jest nim 191,65 ha terenów zlokalizowanych w Nowej Hucie (starorzecze Wisły), w odległości ok. 8,5 km od centrum Nowej Huty i ok. 15 km od centrum Krakowa. Szacunkowa, łączna wartość przedsięwzięcia określana jest na kwotę 375,6 mln PLN – z tego za ponad 63% kosztów odpowiada sektor prywatny.

Koncepcja programowa tego zadania zakłada, że Przylasek Rusiecki, który jako malowniczy zakątek w krajobrazie terenów poprzemysłowych, w naturalny sposób stał się miejscem wypoczynku dla mieszkańców Nowej Huty, ma zarazem ogromny potencjał, by nie tylko stanowić atrakcję dla lokalnej społeczności, ale być również miejscem rekreacji dla turystów i mieszkańców innych części Krakowa. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przewiduje minimalną ingerencję w naturalne ukształtowanie terenu i roślinność. Istniejąca zieleń będzie rewitalizowana poprzez dodatkowe nasadzenia, zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a ich linie brzegowe – uregulowane. Rozległe plaże piaszczysto-trawiaste wokół akwenów mają być zachowane i uporządkowane. Zakłada się wykorzystanie naturalnej geotermii na potrzeby organizacji ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego z kąpieliskiem geotermalnym. Ponadto teren zostanie uzupełniony o infrastrukturę sportową i obiekty usługowe towarzyszące (m.in. obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, punkty informacyjne). Koncepcja zakłada wydzielenie strefy ochronnej świata zwierzęcego i roślinnego.