Konsultacje z mieszkańcami w sprawie miejscowych planów zagospodarowania Nowej Huty Przyszłości Igołomska Południe i Północ w dniu 15 lipca skoncentrowały się wokół pytań dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.

W planie „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” znacząco zwiększono ilość terenów pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową o niskiej i średniej intensywności. Z uwagi na walory przyrodnicze

i krajobrazowe tego terenu ilość powierzchni biologicznie czynnej musi jednak wynosić 70%. W ramach tego planu przewidziano około 35 hektarowy park miejski Centrum Wydarzeń Wielkoskalowych – Błonia 2.0.
Co zaś szczególnie ważne, po południowej stronie ulicy Igołomskiej zarezerwowano tereny pod usługi związane z projektem strategicznym „Park Naukowo – Technologiczny Branice” o łącznej powierzchni około 45 hektarów.

W planie „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” dominują tereny przeznaczone pod usługi przemysłu i Centrum Logistycznego oraz północną część ” Parku Naukowo – Technologicznego Branice”. Wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej ustalono na 20% powierzchni zabudowy.

W ramach pytań od mieszkańców przedstawiciel spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił rezultaty prac stowarzyszenia Metropolia Krakowska rekomendującego ponad 65 mln zł z puli środków unijnych na dwa zadania w ramach projektu Parku Naukowo – Technologicznego i Centrum Logistycznego.

Zgromadzeni wypowiadali się zarówno z nadzieją jak i z obawą odnośnie planów powstania nowej linii tramwajowej oraz drogi północ-południe skierowanej po zachodniej części planów wzdłuż kanału Kanar przez Wisłę w stronę Niepołomic i autostrady A4. Zastępca dyrektora ZIKIT, pani Iwona Król zapewniała,
że obie inwestycje będą w przyszłości przewidziane do realizacji. Ponadto planiści podkreślali, że brak zapisów w planach miejscowych dotyczących obu inwestycji infrastrukturalnych przekreśliłby możliwość ich realizacji. W kuluarowych rozmowach mieszkańcy wyrażali duże nadzieje na budowę drogi przez Wisłę, która znacząco pobudziłaby aktywność gospodarczą tych terenów, jak i ułatwiła komunikację dla osób mieszkających w tej części Krakowa.

Pod koniec spotkania Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII, pan Stanisław Moryc, wymieniał listę inwestycji lokalnych, które w ramach umowy społecznej zawartej z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, dotyczącej rekompensaty za lokalizację spalarni odpadów na terenie Nowej Huty, będą realizowane w najbliższych latach.