Miło nam poinformować, że dr Artur Paszko – Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. został członkiem Grupy interdyscyplinarnej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Od 22 kwietnia do 8 maja 2015 r. Województwo Małopolskie prowadziło otwarty nabór do prac w Grupach Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Wśród członków poszczególnych Grup Roboczych znaleźli się przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej.

Zadaniem Grup Roboczych jest ścisła współpraca z Małopolską Radą Innowacji oraz wspólnie z Radą stanowienie głównego elementu kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie. Proces ten stanowić będzie w szczególności podstawę do wyłaniania nowych i aktualizowania obecnych inteligentnych specjalizacji regionu.

Powołano Grupy Robocze w takich obszarach, jak:

– nauki o życiu (life sciences)

– energia zrównoważona

– technologie informacyjne i komunikacyjne

– chemia

– produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

– elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego

– obszar interdyscyplinarny

Wśród najważniejszych celów Grup Roboczych można wyróżnić m.in. przygotowanie szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji; określenie wizji rozwojowej, zastosowań technologicznych i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji; przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji; dostarczanie Zarządowi Województwa oraz Małopolskiej Radzie Innowacji rekomendacji o charakterze operacyjnym; animowanie współpracy cross-sektorowej przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi, otoczeniem biznesu i partnerami społecznymi.