Dzisiaj, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa pana Jerzego Muzyka oraz Członka Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. pana Tomasza Ślęzaka, Grupa Kapitałowa Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz właściciel krakowskiej huty zawarli umowę umożliwiającą rozpoczęcie realizacji największego komponentu projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości jakim jest Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Transakcja dotyczy docelowo prawie 140 ha terenów objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ.

Prezydent Jerzy Muzyk podkreślił, że Zawarcie tej umowy stanowi jeden z najważniejszych kamieni milowych projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Dotychczas, w jego ramach, realizowano głównie produkty dla mieszkańców (w tym ośrodek rekreacyjny w Przylasku Rusieckim) oraz MŚP (w tym Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”). Teraz zaś możliwe będzie dopełnienie oferty o tereny wielkopowierzchniowe do zainwestowania np. przez deweloperów obsługujących przemysł i logistykę. Ich zagospodarowanie zintensyfikuje proces dywersyfikacji krakowskiej gospodarki.

Prezes Tomasz Ślęzak dodał, że Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym etapem rozpoczętej kilka lat temu współpracy ArcelorMittal Poland i Gminy Miejskiej Kraków, która dotyczy wspólnych działań mających na celu przekształcenie terenów zbędnych już hucie w obszary inwestycyjne. Nasza firma konsekwentnie inwestuje w rozwój części przetwórczej w krakowskim oddziale. Dzięki temu nasze zakłady są coraz nowocześniejsze, a asortyment produkowany w obu walcowniach to produkty najwyższej jakości doceniane zarówno na rynku lokalnym, jak i za granicą. W związku z tym chcemy uwolnić część terenu, którego już nie potrzebujemy do naszej produkcji, a który może zostać zagospodarowany w taki sposób, by jak najlepiej służył Krakowowi.

Zdaniem prezesa Artura Paszko Realizacja Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” to niewątpliwie najtrudniejsze przedsięwzięcie wykonywane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., głównie ze względu na jego skalę (docelowo ok. 230 ha). Dlatego już zawarcie podpisanej dzisiaj umowy zostało poprzedzone szczegółowymi analizami i konsultacjami z potencjalnymi inwestorami. Pozwoliło to właściwie zaadresować potencjalne ryzyka, a także wypracować modele biznesowe, których wdrożenie umożliwi rozpoczęcie realizacji pierwszych obiektów na tym terenie nie później niż za 2 lata.

Projekt strategiczny Kraków – Nowa Huta Przyszłości składa się z 4 podstawowych komponentów. Są nimi: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”, Park Naukowo-Technologiczny „Branice” oraz Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Realizowany jest od roku 2016, a zakończenie jego części nieruchomościowej przewidziane jest na rok 2030. Wszystkie działania związane z akwizycją nieruchomości wymagają ich zakupu od podmiotów prywatnych, co sprawia, że objęte są co do zasady tajemnicą przedsiębiorstwa.