13 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A oraz Fundacja Małopolska Izba Samorządowa zainaugurowali rozpoczęcie działań zaplanowanych w harmonogramie projektu Krakow Metropolitan Area for Business 2.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia o tym samym tytule realizowanego przez KNHP od 2019 roku w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Tym razem nasze działania poprowadzimy wspólnie z Fundacją Małopolska Izba Samorządową.

 

 

 

W założeniach nowy projekt ma wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:

– wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MSP

oraz

– utrzymanie dynamiki napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Małopolski.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są małopolscy przedsiębiorcy z sektora mikro i MŚP, którzy otrzymają wiedzę, narzędzia i informacje w zakresie planowania i realizacji międzynarodowej ekspansji gospodarczej. W ramach projektu prezentowane będą wybrane obszary Inteligentnych Specjalizacji Małopolski takich jak: technologie informacyjne i komunikacyjne, elektrotechnika i przemysł maszynowy, czy energia zrównoważona. Oferta gospodarcza regionu będzie prezentowana podczas międzynarodowych wydarzeń targowych na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

W ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie (prezentacja oferty Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska) zaplanowano udział w największych targach inwestycyjnych w Europie takich jak MIPIM w Cannes czy Real Expo w Monachium. Pozyskanie nowych inwestorów jest silnym bodźcem rozwojowym dla gospodarki lokalnej, a nowe inwestycje zagraniczne mają bezpośredni wpływ na kondycję firm rodzimych, szczególnie z sektora MŚP, które w systemie gospodarczym często spełniają funkcje dostawców, kooperantów i partnerów dla nowotworzonych przedsiębiorstw.

Dlatego kompleksowe i wielokierunkowe działania w zakresie promocji gospodarczej Małopolski, w szczególności KrOF, prowadzone są w dwóch kierunkach: wsparcia inwestycji oraz promocji potencjału eksportowego małopolskich firm. Efektem tych działań ma być stworzenie wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego regionu jako dobrej lokalizacji dla inwestycji.

W ramach projektu zostaną przygotowane analizy wybranych rynków, zapewniona będzie kompleksowa kampania informacyjna w mediach elektronicznych, inicjowane i utrzymywane będą kontakty z uczestnikami projektu, organizowane spotkania i konferencje dotyczące potencjału innowacyjnego regionu w zakresie Inteligentnych Specjalizacji, bieżąca wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku gospodarczego Małopolski.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami projektu:

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – biuro@knhp.com.pl

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa – biuro@fundacjamis.org.pl

Źródło finansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.