Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. udostępniła inwestorom kolejny obszar Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. Podobszar „Igołomska-Północ” SAG, wspólnie z otwartym w 2022 roku podobszarem „Igołomska-Południe”, tworzą jedno z najbardziej przyjaznych dla inwestycji miejsc w Małopolsce. Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” stanowi część Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, powstającego w ramach projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Uroczystego otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej Igołomska-Północ dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk oraz Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko.

Jako samorząd stawiamy na dynamiczny rozwój Krakowa. Staramy się, by nasze miasto przyciągało genialne umysły z całego świata, a co za tym idzie nowe technologie i prężne inwestycje biznesowe. Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” to kolejny etap przedsięwzięcia, które w istotny sposób zmienia oblicze wschodniej części Krakowa – mówił podczas otwarcia prezydent Jerzy Muzyk.

Żaden inny obszar Krakowa nie wymaga tak pilnego działania i nie ma w sobie tak dużego potencjału sprzyjającego rewolucyjnym przemianom jak Nowa Huta. Zaangażowanie społeczności lokalnych, właścicieli gruntów, przedsiębiorców oraz inwestorów, właścicieli huty, wyższych uczelni oraz instytucji państwowych pozwala dynamicznie rozwijać projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Dzięki temu przedsięwzięciu jesteśmy w stanie wszczepić w wymagającą przemiany dzielnicę miasta impuls rozwojowy, którego efekty już dziś obserwujemy m.in. w Strefie Aktywności Gospodarczej. Realizacja projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wpłynie na przeobrażenie całej Nowej Huty i pozwoli w istotnym zakresie wspomóc rozwój Krakowa – podkreślił prezes Artur Paszko:

Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą mogły lokalizować inwestycje na ponad 20 hektarach i kilkudziesięciu parcelach. W obszarze obydwu podobszarów SAG przygotowano dogodną dla nowoczesnego biznesu infrastrukturę zapewniającą drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, tzw. strefy wytchnienia z łącznością Wi-Fi oraz parkingi ze stacjami ładowania dla samochodów elektrycznych. SAG to powstały na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym teren typu greenfield, bez istniejącej zabudowy, wyposażony w kompletną infrastrukturę niezbędną do realizacji inwestycji. Teren jest w pełni uzbrojony, posiada instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektroenergetyczną oraz kanały technologiczne do prowadzenia sieci teletechnicznych. Komfort użytkowania zapewnia przebudowana sieć energetyczna wysokiego napięcia oraz energooszczędne oświetlenie.

Tereny inwestycyjne są udostępniane przedsiębiorcom w formie:

•             dzierżawy,

•             dzierżawy z możliwością wykupu,

•             zakupu,

•             zakupu z rozłożeniem zapłaty na raty.

W bezpośrednim otoczeniu znajdują się tereny poprzemysłowe związane z Hutą im. T. Sendzimira, obecnie należące do ArcelorMittal Poland S.A. Obszar SAG objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają klarowne wytyczne dotyczące możliwości jego wykorzystania.

Podobszar „Igołomska-Północ” (17,4 ha) zlokalizowany jest 5 km od wschodniej obwodnicy Krakowa i 11 km od wjazdu na autostradę A4. W roku 2024 zyska szybkie połączenie z trasą S7 do Warszawy, a docelowo również z Podhalem. Teren ma połączenie autostradowe z oddalonym o 30 km Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II „Kraków Airport”, a w odległości 5 km znajduje się lotnisko o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim, które po planowanej przebudowie będzie mogło na szerszą skalę obsługiwać ruch biznesowy. Dojazd autostradą do Katowic zajmuje godzinę, a do Rzeszowa 1,5 godziny. W bliskim sąsiedztwie znajduje się też czynna linia kolejowa. Starannie wybrana lokalizacja pozwala z jednej strony na ożywienie terenów postindustrialnych, a z drugiej wykorzystuje atuty komunikacyjne oraz sąsiedztwo bogactwa turystycznego, kulturowego i naukowego Krakowa.

Obszar został zaprojektowany i przygotowany z myślą o inkubatorach przedsiębiorczości, centrach technologicznych oraz obiektach przemysłu wysokich technologii i rzemiosła. Celem jego przygotowania jest w szczególności rozwój inwestycji z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, takich jak nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysł maszynowy.

Właścicielem SAG jest Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A, która zajmuje się promocją Krakowa, a w szczególności dzielnicy Nowa Huta, a swymi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który tworzy warunki do aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym, ożywiając rynek pracy i przeciwdziałając bezrobociu. Podnosi tym samym atrakcyjność miasta dla inwestorów, społeczności i turystów oraz rozwija cały region.

Pierwszy z dwóch udostępnionych podobszarów SAG – „Igołomska-Południe – już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Teren stref inwestycyjnych wkrótce stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu i będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Samorząd Krakowa stawia na ciągły rozwój i dąży do zachowania równowagi pomiędzy potrzebami różnych grup.

Całkowity koszt budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” wynosi 92,4 mln zł brutto, z czego 58,9 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT. Koszt przygotowania Podobszaru Igołomska-Północ to niemal 35 mln zł.

SAG, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, jest początkiem inwestycji, które podniosą atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.