Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez określenie wartości rynkowej siedmiu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych.

Po­stę­po­wa­nie nie pod­le­ga usta­wie z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. oraz z 2016 r.  poz. 831, 996 i 1020) zwaną dalej Usta­wą, a war­tość za­mó­wie­nia nie prze­kra­cza wy­ra­żo­nej w zło­tych rów­no­war­to­ści kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 usta­wy).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

 


 

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych), na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez określenie wartości rynkowej sześciu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Odpowiedzi na pytania


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych), na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez okreslenie wartoci rynkowej sześciu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych, przedstawia informację z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych), na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez okreslenie wartoci rynkowej sześciu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych, przedstawia informację z wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja z wyboru

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link