Już po raz drugi, projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości promuje się na największych targach inwestycyjnych branży nieruchomości komercyjnych w Europie EXPO Real. W stolicy Bawarii, Monachium spotykają się m.in. deweloperzy, kierownicy projektów, pośrednicy nieruchomości, architekci i planiści, aby poszukiwać nowych miejsc pod inwestycje.

Większość rozmów jakie odbyli przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dotyczyła możliwości podjęcia współpracy i prowadzenia inwestycji we wschodniej części Krakowa. Dużym zainteresowaniem cieszy się Strefa Aktywności Gospodarczej, która powstaje na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach.

„Przedstawiciele różnych branż, odwiedzający nasze stoisko są pod wrażeniem unikalnego w skali międzynarodowej projektu – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Inwestorzy czekają na konkrety, dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że dobiegają końca procedury prawne związane z przekazywaniem gruntów do projektu, a to pozwoli na rozpoczęcie inwestycji w pierwszym półroczu 2018 roku – dodaje dr Artur Paszko.

Na targach w Monachium, oprócz Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrum Obsługi Inwestora, promuje się również miasto Kraków. Zachęca do inwestycji , podkreślając takie atuty metropolii jak wysoka jakość życia, realizowane przedsięwzięcia typu smart, ulepszanie terenów zielonych i rekreacyjnych. Poza czynnikami ekonomicznymi, Kraków i Małopolska to przede wszystkim ludzie ambitni, odważni i wykształceni – to oni są największą siłą napędową naszej gospodarki.

Miasto promuje również wielkie projekty strategiczne: Kraków Airport, Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz Kraków-Nowe Miasto, których realizacja oddziaływać będzie na całą Małopolskę.

Udział przed­sta­wi­cie­li Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w Tar­gach EXPO REAL w Monachium i pro­wa­dzo­ne w związ­ku z tym wy­da­rze­niem dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne są współ­fi­nan­so­wa­ne przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Pro­jek­tu „Power up your Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” (Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020).